Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc!

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là vấn đề cần thiết, bảo đảm cho sự thành công của việc thực hiện vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ với tư cách là một tổ chức nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đúng đắn và có hiệu quả không những bảo đảm vững chắc cho thành công trong hoạt động, mà còn phát triển, bổ sung, nhân lên sức mạnh, đồng thời phát hiện và khắc phục những điểm còn bất cập trong mọi hoạt động của hội, tạo ra triển vọng phát triển trong tương lai.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên tổ chức Hội Chợ Tết Nhân ái cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên năm 2024.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên tổ chức Hội Chợ Tết Nhân ái cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên năm 2024.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thu hút sự tham gia và quan tâm ủng hộ to lớn về nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trợ giúp kịp thời, thiết thực người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, những người dễ bị tổn thương khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần tích cực tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc và thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ vẫn còn có mặt hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của hệ thống Hội Chữ thập đỏ. Cơ chế chính sách trong thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ nhất là về thu hút nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, bất cập. Chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội ở một số xã, phường, thị trấn chưa cao. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương có mặt chưa đồng bộ, nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện nhỏ lẻ diễn ra tự phát, trùng lặp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới, cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội và thực tiễn địa phương, đơn vị.

Nội dung đổi mới cần phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khả thi, bám sát Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó tập trung một số nội dung cần đổi mới như sau:

Một là, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới: nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền phát huy, lan tỏa truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” và các phong trào, cuộc vận động nhân đạo khác; nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo: tiếp tục thể chế hóa, thực hiện hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW; Chỉ thị số 43-CT/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; Nghiên cứu, rà soát Luật hoạt động chữ thập đỏ và đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức Hội và hoạt động chữ thập đỏ theo 07 lĩnh vực quy định của Luật hoạt động chữ thập đỏ nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và khắc phục những tồn tại, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cho các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2019/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho công dân, tổ chức tham gia thành lập quỹ và phối hợp tốt với Hội Chữ thập đỏ khi thực hiện hoạt động vì mục đích nhân đạo; Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo.

Ba là, tiếp tục tạo điều kiện và tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ: Tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tham gia các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và quy định của pháp luật; Tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được giao để Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh – xã hội tại địa phương.

Bốn là, củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp thuộc tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp thuộc tỉnh trong tình hình mới; Thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương; tập trung phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò các câu lạc bộ, tổ, đội xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh về tổ chức và giao nhiệm vụ; khẳng định, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tình hình mới để đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương và cả nước.

Năm là, tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, nâng cao chất lượng hoạt động về ứng phó và trợ giúp khi có tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng. Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, vận động hiến máu nhân đạo và phát triển các nguồn quỹ xã hội để chăm lo cho các đối tượng; Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính trong nội bộ Hội và các cấp Hội; phân bổ nguồn lực tài chính bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin đối với các nhà tài trợ và đối tượng thụ hưởng theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Trần Phú Phương

                                                           Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc

Bình luận 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổ chức quản lý: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Phú Phương-Chủ tịch Hội
Phố Đào Sư Tích, P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (+84) 02113.862.682 - Email: hoichuthapdotinhvinhphuc@gmail.com
© Ghi rõ nguồn "Website Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc" khi phát lại thông tin từ website này
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc.

Thống Kê Truy Cập

1014083
Visit Today : 192
This Month : 6111
This Year : 14083