Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc!

Thông báo Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020

Ngày 21/7/2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-CTĐVP về thi tuyển viên chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

I. Hình thức, vị trí việc làm, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, gồm các vị trí việc làm: 01 vị trí Văn thư lưu trữ; 01 vị trí Kế toán; 02 vị trí Tuyên truyền, vận động nguồn lực, cứu trợ xã hội và 01 vị trí tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/08/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Thông tư số 30/2019/TT-BGD ĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 15/01/2020 trở về trước được quy đổi: Chứng chỉ A tương đương với chứng chỉ A1 và bậc 1; Chứng chỉ B tương đương với chứng chỉ A2 và bậc 2; chứng chỉ C tương đương chứng chỉ  B1 và bậc 3. Từ ngày 15/01/2020 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tin học: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 10/08/2016 trở về trước được coi tương đương trình độ công nghệ thông tin cơ bản; Từ ngày 11/08/2016 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ liên quan

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thí sinh dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, trung thực. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và sẽ không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

b) Thu nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp.

2. Hồ sơ trúng tuyển

– Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển xuất trình bản chính bằng chuyên môn, bảng điểm liên quan, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, các chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký hợp đồng làm việc.

Hồ sơ trúng tuyển được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc quyết định hủy kết quả trúng tuyển sau khi báo cáo và có ý kiến của Sở Nội vụ.

3. Hồ sơ viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

III. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi gồm 3 phần

 Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, đơn vị tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

 Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Thời gian thi 30 phút.

 Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi về Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm (a) nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực nghiệp vụ, khả năng liên hệ, vận dụng thực tiễn của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm

d) Thời gian thi: 180 phút

IV. Xác định người trúng tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định hoặc trong trường hợp phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng, thì Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc quyết định công nhận kết quả trúng tuyển sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Mục này.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Mục này.

6. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. Chế độ tập sự, tuyển dụng

1. Chế độ tập sự: Thời gian tập sự 12 tháng

2. Chế độ tuyển dụng:

a) Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Điểm 10 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

b) Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng lần đầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

VI. Lệ phí thi tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí dự thi tuyển là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/01 thí sinh.

VII. Thời gian và các bước tiến hành

1. Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 25/6/2020: Xây dựng dự thảo kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển báo cáo Sở Nội vụ và UBND tỉnh.

2. Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 21/8/2020:

– Ban hành Kế hoạch và thông báo công khai tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng tuyển dụng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trên Báo Vĩnh Phúc; niêm yết tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc.

– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ hành chính vào tất các ngày làm việc trong tuần. Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển. Đúng 17 giờ 00 ngày 21/8/2020 kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh  Phúc; điện thoại: 0211.3862.682.

– Công khai tài liệu ôn thi tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc  (không tổ chức hướng dẫn ôn thi).

3. Từ ngày 24/8/2020 

– Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát kỳ thi.

– Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1 tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc và thông báo cho thí sinh dự tuyển.

– Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1.

4. Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 13/9/2020: Tổ chức thi vòng 1, chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 1 tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 28/9/2020: Nhận đơn phúc khảo vòng 1.

6. Từ ngày 29/9/2020 đến ngày 30/9/2020: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 1.

7. Từ ngày 01/10/2020: Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2.

8. Từ ngày 16/10/2020 đến 18/10/2020: Tổ chức thi vòng 2, chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 2, công khai niêm yết tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc.

9. Từ ngày 19/10/2020 đến 02/11/2020: Nhận đơn phúc khảo vòng 2.

10. Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 04/11/2020: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 2.

11. Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 16/11/2020: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển và báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ.

12. Từ ngày 23/11/2020 đến trước ngày 27/11/2020: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển theo quy định.

 

Chia sẻ bài viết:

Bình luận 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổ chức quản lý: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Phú Phương-Chủ tịch Hội
Phố Đào Sư Tích, P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (+84) 02113.862.682 - Email: hoichuthapdotinhvinhphuc@gmail.com
© Ghi rõ nguồn "Website Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc" khi phát lại thông tin từ website này
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc.

Thống Kê Truy Cập

1013498
Visit Today : 247
This Month : 5526
This Year : 13498